Õppekorralduse alused

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse õppekorralduse alused (majandustegevusteade number on 214689)

1. Üldsätted

1.1. Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus (reg. Kood 77000950), edaspidi SLPT, lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. SLPT on täiskasvanute koolitusasutus (majandustegevusteade nr 214689), mis korraldab täienduskoolitusi haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas.

1.3. Õppetöö toimub piisava suuruse ja tehnilise varustatusega ruumides, mis võimaldavad täita õppekava eesmärke ja õpiväljundeid. Õpperuumid on nõuetekohaselt valgustatud ja ventileeritud. Igale osalejale on garanteeritud istekoht. Kursuse toimumise aadress ja tingimused avalikustatakse koos koolituse väljakuulutamisega.

1.4. Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt  SLPT kodulehel www.tugikeskus.saare.ee

1.5. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

õppekavarühm;

õpiväljundid;

õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

õppe sisu;

õppekeskkonna kirjeldus;

õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud konkreetsed õppematerjalid;

õppe lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

koolituse läbiviimiseks vajaliku koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.6. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena.
1.7. Koolitaja jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.
1.8. Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.

1.9. Õppetöö toimub eesti keeles.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon, isikukood, töökoht ja ametinimetus. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Seda saab teha SLPT veebilehel www.tugikeskus.saare.ee, telefonil 58539286 või e-kirja teel tugikeskus@saare.ee;

3.1.2. hiljemalt 3 päeva enne koolituse toimumist saadetakse õppijale e-kiri õppega seotud infoga.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel;
3.2.2. koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri;
3.2.3. olenevalt koolitusele registreerunute arvust on SLPT-l koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel esimesel võimalusel.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on SLPT poolt õppegruppi arvatud ning kes on vastavasisulise teate saanud.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

5. Koolituse lõpetamine

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolitus loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava täies mahus.

5.2. Koolituse lõpetamisel väljastatakse õppijale koolituse läbimise kohta tunnistus või tõend.

5.2.1 Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik nõutud õpiväljundid.

5.2.2 Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki nõutud õpiväljundeid.

5.3. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad kursuse lõpus tagasiside küsitluse.

6. Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel ainult pärast koolituse lõppu. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda ülekandega arvel märgitud tähtajaks. Arve tasumise tähtaeg on 14 kalendripäeva.

6.2. Maksetähtaja ületamisel saadetakse meeldetuletus tasumata arve kohta. Meelde tuletamisele reageerimata jätmisel on õigus anda võlg menetlemiseks inkassofirmale.

6.3. Koolitusasutusel ei ole õigust koolituse vältel koolituse maksumust muuta.

7. Koolitusest loobumine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada SLPT kontaktisikut e-kirja teel (tugikeskus@saare.ee).

7.2. Kui koolitusele registreerunu on koolitusest loobunud või koolitusel kohal ei viibi, siis ei ole tal õigust saada koolituse õppematerjale, tunnistust või tõendit.

8. Koolituse katkestamine

8.1. Koolitusele mitteilmumise korral on koolitusasutusel õigus õppija koolituselt välja arvata.

8.2. Õppija ei ole kohustatud andma koolitajale tagasisidet koolituse kohta.

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1. Õppijal on õigus:
9.1.1. nõuda kvaliteetset koolitust;
9.1.2. saada teavet ja täiendavat infot SLPT õppekorralduse ja õppekava kohta;
9.1.3. lahkuda omal soovil enne kursuse lõppu, sellisel juhul koolituse eest tunnistust või tõendit ei väljastata;
9.1.4. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:

9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituse korraldajate korraldustele;
9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

10. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

10.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

11. Vaidluste lahendamise kord

11.1. SLPT ja õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Saare maakohtus.

Täiskasvanute koolituse seadus

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus